بخش فولاد عربستان از امکانات جدید بازیافت بهره می برد