مجتمع فولاد بناب گواهینامه را برای گسترش صادرات تکمیل می کند