بریکت

بریکت همان آهن اسفنجی یا DRI می باشد. با این تفاوت که در زمان تولید، بصورت فشرده شکل گرفته و از نظر نوع و دمای فرآیند تولید به ۳ نوع ذیل تولید می شود.

انواع بریکت:

• بریکت گرم آهن اسفنجی

• بریکت نرمه آهن اسفنجی

• بریکت سرد آهن اسفنجی

بزرگترین تولیدکنندگان آهن اسفنجی در جهان:

• هند

• ایران

TYPICAL AND GUARANTEED SPECIFICATIONS

  Typical Guarantee
Total Fe 92.5% 91.5% minimum
Metallic Fe 85.5% 85.0% minimum
Carbon 0.7% 0.6% minimum
Sulphur 0.01% 0.02% maximum
Phosphorus 0.07% 0.07%
Gangue 5.0% 6.3% maximum
     
Bulk density 2.4 - 2.8 g/cm3  
Apparent density 5.0 - 5.5 g/cm3  
Nominal size 110 x 50 x 30mm