اعمال محدودیت گاز و برق در اصفهان / قیمت ها دوباره در سراشیبی صعود!!!