ترمز قیمت ضایعات آهن کشیده شده است؟ قراضه آهن گریبان گیر فولاد!!