جزئیات 4 برنامه منعطف وزارت نیرو برای تامین برق صنایع بزرگ