در سال 1400 اتفاق افتاد، صدور 11.6 میلیون تن فولاد ایران به 59 کشور مختلف!!!