روسیه بلای جان فولاد ایران؛ سقوط آزاد تولید و صادرات فولاد ایران از آغاز جنگ