فاکتور های اثر گذار بر رکود فعلی بازار جهانی فولاد