مسئول ضرر و زیان صنعتگران کیست؟ قطع مکرر انرژی، بلای جان فولادی ها