وزیر صمت و تمام چالش های موجود/ فاطمی امین چه بر سر صنایع آورد؟