زیان چشم گیر فولاد مبارکه! بالغ بر ۳۰۴ میلیارد تومان از سود ماهانه را از دست داد