صنعت فولاد در ایستگاه قطعی برق!/بین ۵۰ تا ۹۰ درصد قطعی برق برای صنایع وجود دارد.